DWQA Questions

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهامین پرسیده شد 2 هفته پیش • 
7 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 2 هفته پیش • 
7 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجواد پرسیده شد 2 هفته پیش
8 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعباس زرهانش پرسیده شد 1 ماه پیش
15 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعباس زرهانش پرسیده شد 1 ماه پیش
18 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهملیکا پرسیده شد 2 ماه پیش • 
13 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهملیکا پرسیده شد 2 ماه پیش • 
16 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی غیاثوند پرسیده شد 2 ماه پیش • 
22 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهن.م پرسیده شد 2 ماه پیش • 
21 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
20 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا محمدی پرسیده شد 3 ماه پیش • 
22 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهابوالفضل سعیدی پرسیده شد 3 ماه پیش • 
25 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهhassanmalek85 پرسیده شد 3 ماه پیش • 
31 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا پرسیده شد 3 ماه پیش • 
24 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهآنا داد گر پرسیده شد 3 ماه پیش • 
24 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهآنا داد گر پرسیده شد 3 ماه پیش • 
21 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنصیری پرسیده شد 3 ماه پیش • 
27 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعارفه پرسیده شد 4 ماه پیش • 
47 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمدحسینی پرسیده شد 5 ماه پیش • 
67 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهغلامرضا رستم زاده پرسیده شد 6 ماه پیش • 
70 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضایی پرسیده شد 6 ماه پیش • 
75 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپونه وثوقی پرسیده شد 6 ماه پیش • 
84 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپناه زاده پرسیده شد 8 ماه پیش • 
143 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپناه زاده پرسیده شد 8 ماه پیش • 
126 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسید محسن مهدوی پرسیده شد 8 ماه پیش • 
117 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحسن پرسیده شد 9 ماه پیش • 
126 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی مومنی پرسیده شد 9 ماه پیش • 
109 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر پرسیده شد 9 ماه پیش • 
127 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیرضا قدیریان پرسیده شد 10 ماه پیش • 
149 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعباس میرزایی پرسیده شد 10 ماه پیش • 
137 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیرحسین پرسیده شد 10 ماه پیش • 
167 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهناصری پرسیده شد 11 ماه پیش • 
164 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهکاظم احمدی پرسیده شد 1 سال پیش • 
167 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهطاهره رمضانی پرسیده شد 1 سال پیش
216 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاسمی پرسیده شد 1 سال پیش • 
209 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاسمی پرسیده شد 1 سال پیش • 
241 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 1 سال پیش • 
246 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهالهی پرسیده شد 1 سال پیش • 
242 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهتوفیق پرسیده شد 1 سال پیش • 
226 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش
264 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجمشیدی پرسیده شد 2 سال پیش
337 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمجتبی پرسیده شد 2 سال پیش • 
269 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهفاطمه مختاری پرسیده شد 2 سال پیش
279 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهایمان مالکی پرسیده شد 2 سال پیش • 
280 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر خیزی پرسیده شد 2 سال پیش
314 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحمید طراحی پرسیده شد 2 سال پیش
267 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهایمان وظیفه دان پرسیده شد 2 سال پیش • 
1206 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهشروین خوارزمی پرسیده شد 2 سال پیش • 
307 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهDavod پرسیده شد 2 سال پیش • 
416 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعنایت پرسیده شد 2 سال پیش • 
307 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحسن پرسیده شد 2 سال پیش • 
387 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسوزان رستمی پرسیده شد 2 سال پیش • 
339 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش • 
321 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی قراچورلو پرسیده شد 2 سال پیش • 
376 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبهروز پرسیده شد 2 سال پیش
369 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMj پرسیده شد 2 سال پیش • 
386 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهملک پور پرسیده شد 2 سال پیش • 
372 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههوشنگ احمدیان پرسیده شد 2 سال پیش
345 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسیادتی پرسیده شد 2 سال پیش • 
345 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپروانه پرسیده شد 2 سال پیش • 
387 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلیخانزاده پرسیده شد 2 سال پیش • 
485 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنرگس پرسیده شد 2 سال پیش • 
416 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهتوفیق پرسیده شد 2 سال پیش • 
439 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • 
457 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسمیه پرسیده شد 2 سال پیش • 
400 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسجاد پرسیده شد 2 سال پیش • 
430 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی پرسیده شد 2 سال پیش • 
411 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمود پرسیده شد 2 سال پیش • 
421 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرا پرسیده شد 2 سال پیش
626 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهarezoo پرسیده شد 2 سال پیش • 
365 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهManouchehr Khosrowshahi پرسیده شد 2 سال پیش • 
417 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهs پرسیده شد 2 سال پیش • 
416 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین طاهری پرسیده شد 2 سال پیش • 
546 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمود محمد زاده پرسیده شد 2 سال پیش
559 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمصطفی پرسیده شد 2 سال پیش • 
560 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهأمير محمد موسى الرضا پرسیده شد 2 سال پیش
553 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی انصاری پرسیده شد 2 سال پیش • 
569 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
1027 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحسن ندایی پرسیده شد 2 سال پیش • 
675 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهتوفیق پرسیده شد 2 سال پیش
641 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد رضا پرسیده شد 2 سال پیش
591 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهف م پرسیده شد 2 سال پیش • 
644 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاکبر پرسیده شد 2 سال پیش • 
802 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
975 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعطایی پرسیده شد 2 سال پیش • 
678 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش
878 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهران حسین زاده پرسیده شد 2 سال پیش • 
695 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسین بیات پرسیده شد 2 سال پیش • 
712 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • 
735 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهفرهاد پرسیده شد 2 سال پیش • 
647 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسهراب پرسیده شد 2 سال پیش • 
649 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسهیلا پرسیده شد 2 سال پیش • 
743 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسعید پرسیده شد 2 سال پیش • 
711 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمجید کنی پرسیده شد 2 سال پیش • 
642 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد کاظمی پرسیده شد 2 سال پیش • 
665 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهجواد پرسیده شد 2 سال پیش • 
681 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحسان مهبد پرسیده شد 2 سال پیش • 
754 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهکیانوش خشروش پرسیده شد 2 سال پیش • 
726 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش • 
700 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهکیهان خوشرو پرسیده شد 2 سال پیش • 
1535 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاسماعیل پرسیده شد 2 سال پیش • 
593 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبابک مروی ازاد پرسیده شد 2 سال پیش • 
663 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسعید پرسیده شد 2 سال پیش • 
649 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهفاطمه سادات پرسیده شد 2 سال پیش
649 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا پرسیده شد 2 سال پیش • 
639 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبهزاد پرسیده شد 2 سال پیش • 
634 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهKarim پرسیده شد 2 سال پیش • 
674 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش • 
732 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • 
624 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش
656 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد رضا پرسیده شد 2 سال پیش • 
706 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهافشاریان پرسیده شد 2 سال پیش • 
743 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی پرسیده شد 2 سال پیش • 
703 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی پرسیده شد 2 سال پیش • 
642 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی پرسیده شد 2 سال پیش • 
599 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش
717 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش
725 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحسینی پرسیده شد 2 سال پیش • 
674 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهقهرماني پرسیده شد 2 سال پیش • 
711 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهزهرافرنین پرسیده شد 2 سال پیش • 
685 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمجتبی پرسیده شد 2 سال پیش • 
689 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر حسین پرسیده شد 2 سال پیش
734 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد رضا پرسیده شد 2 سال پیش
708 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش
689 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر پرسیده شد 2 سال پیش • 
653 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmilani پرسیده شد 2 سال پیش • 
1290 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهارزو پرسیده شد 2 سال پیش
690 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهظفری پرسیده شد 2 سال پیش
922 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • 
666 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمیثم پرسیده شد 2 سال پیش • 
781 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهmansoor پرسیده شد 2 سال پیش • 
824 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • 
844 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • 
769 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا پرسیده شد 2 سال پیش • 
763 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد 2 سال پیش • 
693 بازدید2 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد 2 سال پیش • 
735 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهتوفیق پرسیده شد 2 سال پیش • 
687 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهتوفیق پرسیده شد 2 سال پیش • 
686 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهvqhdd پرسیده شد 2 سال پیش • 
714 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر پناهی پرسیده شد 2 سال پیش • 
675 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد 2 سال پیش • 
713 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
692 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر پناهی پرسیده شد 2 سال پیش • 
698 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهامیر پناهی پرسیده شد 2 سال پیش • 
701 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش
652 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 3 سال پیش • 
678 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهحمید پرسیده شد 3 سال پیش • 
709 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهبابک غلامی راد پرسیده شد 3 سال پیش • 
721 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهپیمان پرسیده شد 3 سال پیش • 
1462 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهتوفیق پرسیده شد 3 سال پیش • 
714 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحمد پرسیده شد 3 سال پیش • 
712 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد 3 سال پیش • 
779 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهقاضی پرسیده شد 3 سال پیش
636 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهلیلا صفری پرسیده شد 3 سال پیش • 
703 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضایی اصل پرسیده شد 3 سال پیش • 
715 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی گرامی پرسیده شد 3 سال پیش • 
625 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهMohsen پرسیده شد 3 سال پیش • 
1279 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهسینا پرسیده شد 3 سال پیش • 
788 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرامین پرسیده شد 3 سال پیش
651 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهخانم پرسیده شد 3 سال پیش
651 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهران پرسیده شد 3 سال پیش • 
731 بازدید1 پاسخ0 رای
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print