نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه مقادیر آن

http://onlinevekalat.com/?p=5690

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه مقادیر آن

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳-یک دینار شرعی ۶۰۰/۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۶۰/۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۶۰۰۰/۰۰۰تومان

۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰/۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰/۰۰۰تومان

۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰/۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳/۰۰۰/۰۰۰تومان

۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱/۲۰۰/۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲/۴۰۰/۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰/۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴/۲۰۰/۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴/۸۰۰/۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل۵/۶۰۰/۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۶۰۰۰/۰۰۰تومان

۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۶/۶۰۰/۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۷/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۷/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۸/۴۰۰/۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۹۰۰۰/۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۹/۶۰۰/۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۱۰/۲۰۰/۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۱۱/۴۰۰/۰۰۰تومان

۲۹-دو درصد دیه کامل۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۲۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۲۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل۳۳/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۹/۰۰۰/۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۴۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۴۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۵۱/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۵۷۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۹۶۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۱۲۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۴- حارصه( یک شتر)۶۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۱۲۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۸۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۲۴۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان

۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱۸۰۰/۰۰۰تومان
۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی۹۰۰/۰۰۰تومان
۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان
۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۵۰/۰۰۰تومان

۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۲۴۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۴۸۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۳۶۰۰۰/۰۰۰تومان

ماههای حرام :محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رجب، در این ۴ماه دیه کامل ۸۰۰میلیون تومان است۰

دیه شکستگی اعضای بدن در سال ۱۴۰۱

دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکستگی بینی ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکستگی ترقوه ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه زخم شدگی در حد حارصه ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه زخم شدگی در حد دامیه ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه دندان‌ های پیشین که کامل ساقط شوند ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه یک دست ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه یک پا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

شما می توانید با استفاده از اطلاعات فوق هر دادنامه ای که به موجب آن حکم محکومیت به پرداخت دیه صادره شده باشد را محاسبه نمایید.

لازم به ذکر است مبنای پرداخت و محاسبه دیه زمان پرداخت دیه است بنایراین اگر کسی در سال های گذشته به پرداخت دیه محکوم شده باشد و امسال بخواهد آن را پرداخت نماید باید به نرخ امسال و به شرح فوق پرداخت نماید.

اطلاعات فوق مربوط به نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه آن می باشد
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید

۱۱ پاسخ

 1. سلام وقتتون بخیر
  من تو کوچه با سرعت ۱۵کیلومتر با بچه ۶ساله که با شتاب از در پارکینگ وارد کوچه شد و به قسمت راست گلگیر جلوی ماشین برخورد کرد و من چون ترسیدم کوچه رو رد کردم و به فاصله یک ربع قبل از رسیدن مامور به کمک پدرم ماشینم سر صحنه اوردم
  و بچه توسط والدین قبل از رسیدن سرهنگ و اورژانس به بیمارستان منتقل دادند (اورژانس موتوری ولی بودند که توسط خانواده بچه تماس گرفته شد )
  و پروندم به دادسرا رفت و درخواست کارشناس دادم و کروکی بهم تحویل داد که ۵۰-۵۰شد و فیلم مدار بسته هم بوده و من فقط قسمتی که بچه به ماشین برخورد میکنه رو نشون دادم .
  ولی خانواده آسیب دیده الان متوجه شدن که پنجاه شده گفتند که شکایت میکنم ازت که فرار کردی و حکم جلب و توقیف خودرو میگیرم

  1. بنده درسال ۱۴۰۱در طی یک دعوا ساختگی محکوم به پرداخت دیه ذیل شدم لطف میکنید جمعا مبلغ پرداختی دیه ذیل حساب کنید
   ۱-دوفقره سه هزارم دیه کامل ۲-دوصدم دیه کامل۳-نیم درصد دیه کامل ۴-یک درصد دیه کامل ۵-۲۵صدم درصد دیه کامل ۶-سه دهم درصد دیه کامل
   جمع مبلغ این دیه چقدر است؟؟؟

 2. لطفا دیه بنده را حساب کنید:
  حسب معاینه بالینی و مشاوره تخصصی انجام شده، ۱_جراحت بخیه شده(دامیه)پل بینی، ۲_جراحت در حال التیام (حارصه)پیشانی سمت راست، پیشانی سمت چپ، پیشانی میانی، روی بینی، سمت چپ صورت (دوفقره)،پشت گوش راست، روی گوش راست، لاله ی گوش راست، سمت راست صورت،فک تحتانی راست، چانه،بالای لب فوقانی، ۳_جراحت در حال التیام (حارصه)شانه راست(دوفقره)،کتف راست،خلف تنه سمت راست،پهلوی راست،۴_جراحت در حال التیام (دامیه)منطقه وسیع خارج بازوی راست، منطقه وسیع خارج ساعد راست، آرنج راست،۵_جراحت در حال التیام (حارصه)خارج ساعد چپ،قدام ساعد چپ، روی پای راست، بند میانی و انتهایی انگشت دوم پای راست،قدام تحتانی ساق پای راست، پاشنه پای راست، قدام فوقانی ساق پای راست، قدام میانی (دوفقره)ساق پای چپ، قدام فوقانی ساق پای چپ، خارج زانوی چپ، شکستگی دنده ششم قفسه سینه راست (غیر محیط بر قلب)۷_خونریزی ریوی در سمت راست که منجر به تعبیه لوله سینه ای در همین سمت مشهود است، ۸_شکستگی استخوان کتف راست که تحت عمل جراحی _ارتوپدی قرار گرفته است، ۹_شکستگی استخوان کف پایی پنجم پای چپ که تحت عمل جراحی _ارتوپدی قرار گرفته است، ۱۰_شکستگی بند ابتدایی انگشت اول پای چپ که‌ تحت عمل جراحی _ارتوپدی قرار گرفته است، صدمات فوق بر اثر اصابت جسم سخت حادث شده است.

  1. درود بر شما
   قانون جمهوری اسلامی ایران در باب دیات برگرفته از احکام اسلامی است.انتقاد شما باید متوجه حاکمیت و قانون گذاران باشد این وب سایت صرفا قوانین حاکم را منعکس می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *