22 فروردین 1401

نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه مقادیر آن

نرخ دیه در سال 1401 و محاسبه مقادیر آن ۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان ۳-یک دینار شرعی ۶۰۰/۰۰۰تومان ۴-یک درهم شرعی ۶۰/۰۰۰تومان ۵-یک نفر شتر ۶۰۰۰/۰۰۰تومان ۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰/۰۰۰تومان ۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰/۰۰۰تومان ۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰/۰۰۰تومان ۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳/۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱/۲۰۰/۰۰۰تومان ۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱/۸۰۰/۰۰۰تومان ۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲/۴۰۰/۰۰۰تومان ۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰/۰۰۰تومان ۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳/۶۰۰/۰۰۰تومان ۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴/۲۰۰/۰۰۰تومان ۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴/۸۰۰/۰۰۰تومان ۱۸-نه دهم درصد

ادامه مظلب...