نرخ دیه در سال 1402 و محاسبه مقادیر آن

http://onlinevekalat.com/?p=5939

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

نرخ دیه در سال 1402 و محاسبه مقادیر آن:

الف – دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعیین گردید.   ب -دیه کامل در ماه حرام (محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ج –یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰ تومان

د-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰ تومان   ویک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان     دیه کامل بر مبنای یکصدشتر محاسبه و تعیین شده است.

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی :هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم (۳۰ درصد) دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست. تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.

ماه های حرام : -ذی‌القعده 👈 از ۳۱ اردیبهشت تا ۲۹ خرداد – ذی‌الحجه 👈 از ۳۰ خرداد تا ۲۷ تیر . -محرم 👈 از ۲۸ تیر تا ۲۶ مرداد . -رجب 👈 از ۲۳ دی تا ۲۱ بهمن

نصاب های مذکور در احکام محاکم :

1- یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰ تومان  2-یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰ تومان  3-یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان   4-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان  5-یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰ تومان   6-دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان    7-سه دهم درصد دیه کامل۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان    8-چهار دهم درصد دیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان  9-پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان  10-شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان  11-هفت دهم درصد دیه کامل ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان  12-هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان  13-نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان  14یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان  15-یک و یک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان  16-یک و دو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان  17-یک و سه دهم درصد دیه کامل۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان  18-یک و چهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان  19-یک و پنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان  20- یک و شش دهم درصد دیه کامل۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان  21-یک و هفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان  22-یک و هشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان  23-یک و نه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان  24-دو درصد دیه کامل۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان  25-دو نیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان  26-سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان  27-سه و نیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان  28-چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان  29-چهار و نیم درصد دیه کامل ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان  30-پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان  31-پنج و نیم درصددیه کامل۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان  32-شش درصد دیه کامل ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

33-شش و نیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان  34-هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان  35-هفت و نیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان  36-هشت درصد دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان . 37-هشت و نیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان  38-نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان  39-نه و نیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان  40-ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

41-نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  42-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  43-ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان  44-خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  45-چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان  46-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان  47-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان   48-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

–حارصه(یک شتر) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان     —دامیه (دوشتر) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان   متلاحمه(سه شتر) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان   —سمحاق(چهار شتر) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان   موضعه(پنج شتر) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هاشمه(ده شتر ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   منقله(پانزده شتر) ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان   —مامومه (سی و سه شتر) ۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان   —جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دامغه( ثلث  دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

دیه نطفه و جنین:

۱-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۳-دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر و دختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۴-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۶-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۷-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل) ۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۸-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه اعضای بدن :
از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج ، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بنابراین دیه اعضای جفت مانند چشم ، گوش ، دست و پا برای هر کدام ، ۵۰ درصد دیه کامل یعنی ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان و دیه اعضای جفت مانند چشم ، گوش ، دست و پا برای هر دو ۱۰۰ ٪ دیه کامل یعنی ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ، خواهد بود. و دیه اعضای غیر جفت مثل دیه زبان ، دیه بینی و دیه اندام تناسلی ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

دیه سر و صورت:

-حارصه سر و صورت یک صدم دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -دامیه سر و صورت دو صدم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -متلاحمه سر و صورت سه صدم دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

-سمحاق سر و صورت چهار صدم دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -موضعه سر و صورت پنج صدم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -هاشمه سر و صورت ده صدم دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰ تومان

-منقله سر و صورت پانزده صدم دیه کامل ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -مأمومه سر و صورت یک سوم دیه کامل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -دامغه سر و صورت دیه آن، یه مامومه ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به اضافه دیه صدمه مغز

-سیاه شدن صورت بدون جراحت سه هزارم دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان

-دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

  منظور از دیه سر و صورت تمام جراحاتی است که به این اعضا وارد می‌شود مثلا دیه جراحتی که به گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان می‌شود جزو دیه جراحات سر و صورت محسوب می‌شود مگر اینکه برای این اعضا، دیه جداگانه‌ای در قانون تعریف شده باشد.

دیه شکستگی سر :
۱-دیه سر ( هاشمه ) که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی تولید نکند ( ده صدم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲-دیه سر ( منقله ) که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد ( پانزده صدم دیه کامل ) ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳-دیه سر (مامومه) که به کیسه مغز برسد ( یک سوم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۴-دیه سر ( دامغه ) که به پاره شدن کیسه مغز برسد (دیه مامومه و ارش )
هر یک از موارد فوق حتی اگر در ماه حرام صورت گیرد مشمول تغلیظ دیه نخواهد شد. سایر ضربات وارد شده به سر نیز حسب مورد و بسته به اینکه آسیب ها به چه صورت است مشمول پرداخت دیه و یا ارش قرار می گیرند. البته ، علاوه بر دیه شکستگی سر ، گاهی ضربه ای که به سر وارد می شود به صورتی است که منجر به شکستگی استخوان سر نمی گردد ؛ بلکه آسیب های دیگری در سر فرد ایجاد می شود . در این صورت ، برای تعیین میزان دیه ضربه به سر ، باید ، پزشکی قانونی ، نظریه خود را ارائه نماید و اگر ضربه به سر ، به صورتی  باشد که مشمول یکی از عناوین ماده 709 باشد ، به همان میزان به فرد ، دیه تعلق می گیرد ؛ ولی اگر ضربه به سر ، به نحوی نباشد که برای آن دیه در قانون تعیین شده باشد ، به آن ، ارش تعلق خواهد گرفت.

دیه ضربه مغزی : در قانون مجازات اسلامی دیه ای با عنوان دیه ضربه مغزی ، بیان نشده و دیه آسیب های وارد شده به سر با سه عنوان متفاوت ( هاشمه ، منقله یا مامومه ) در ماده 709 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. در صورتی که فردی دچار آسیب ضربه مغزی شده باشد پزشکی قانونی آسیب وارده به سر را با یکی از حالات ذکر شده در ماده مطابقت می دهد و در صورتی که ضربه مغزی متناسب با هر یک از آسیب ها و جراحات مذکور در ماده 709 ( هاشمه ، منقله یا مامومه ) قانون مجازات اسلامی باشد ، دادگاه مرتکب را به پرداخت میزان مبلغ دیه آن ، محکوم خواهد نمود. مثال : دیه کامل انسان ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان است و اگر ضربه به سر به صورت هاشمه ( شکستگی استخوان ) باشد مبلغ و قیمت دیه آن ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

دیه به کما رفتن : به کما رفتن یا به اغما رفتن ، حالتی است که فرد ، در وضعیت ناهوشیاری قرار دارد و با دردناک ترین محرک های فیزیکی هم به حالت هوشیاری بر نمی گردد . عوامل مختلفی ، موجب به وجود آمدن حالت کما می شوند ؛ مانند عفونت ، سموم یا خوردن ضربه به سر بر اثر جنایت های عمدی ، نظیر دعوا یا جرایم غیر عمدی ، نظیر تصادف . دیه کما منجر به مرگ (دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در ماه غیر حرام و ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان در ماه حرام برای تغلیظ دیه در ماه حرام ، فوت و جرم منجر به فوت هر دو باید در ماه حرام اتفاق بیفتند. دیه کما منجر به مرگ نشود برای مدت زمان بیهوشی ( ارش )

دیه عوارض ناشی از به کما رفتن : در صورتی که فرد به کما رفته ، از بابت به کما رفتن ، دچار عوارضی شده باشد زمانی که فرد ، دچار فراموشی یا از دست دادن قدرت حافظه و تکلم می شود با توجه به عارضه به وجود آمده ( ارش یا دیه )

دیه زوال یا نقصان عقل :

زوال عقل : انسان به طور کامل عقل خود را از دست بدهد. نقصان عقل : زمانیکه عقل انسان مانند سایر افراد سالم کارکرد طبیعی و درست نداشته باشد و در بعضی از موارد دچار نقص شده باشد .

-دیه زوال عقل ( دیه کامل انسان ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

-دیه نقصان عقل ( ارش ) در دیه زوال عقل میان عامل اصلی از بین برنده یا ناقص کننده عقل ، اعم از ترساندن ، تصادف ، ضربه یا هر چیزی دیگری فرقی وجود ندارد جهت تعلق دیه عقل باید تنها عامل آسیب و از بین رفتن عقل در اثر عمل دیگری باشد.

ماده 675 قانون مجازات اسلامی : زائل کردن عقل ، موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن ، موجب ارش است ، خواه جنایت ، در اثر ایجاد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

دیه زوال یا نقصان عقل بر اثر حادثه : در صورتی که عقل انسان ، بر اثر حادثه ای ، مانند شکستن سر یا ضربه به صورت و اعمالی از این دست ، زائل یا کم شود ( دیه یا ارش بعلاوه دیه حادثه ) مثال : در صورتی که زدن ضربه به سر سبب زوال عقل گردد دیه ضربه به سر و دیه زوال عقل به صورت جداگانه ، محاسبه و پرداخت می شود.

دیه و مجازات بازگشت عقل پس از زوال آن : بازگشت عقل بعد از دریافت دیه ( دیه مسترد و دریافت ارش ) ماده 679 قانون مجازات اسلامی : در صورتی که در اثر جنایتی ، عقل شخص ، زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل ، عقل او باز گردد ، دیه پرداختی به شخص جانی ، مسترد گشته و به جای آن ، ارش پرداخت می شود . همانطور که گفته شد ، ارش نیز با نظر کارشناس ، محاسبه و تعیین می شود.

دیه و مجازات زوال و نقصان حافظه :

-دیه زوال و نقصان حافظه که به حد جنون نرسد (‌ ارش )

-دیه اختلال روانی که به حد جنون نرسد (‌ ارش ) ماده 676 قانون مجازات اسلامی : در صورتی که ، جنایت ، موجب زوال و نقصان حافظه و یا اختلال روانی گردد ، در صورتی که این اختلال ، به حد جنون نرسد ، دیه نداشته و ارش ، ثابت است که می بایست این مبلغ ، با نظر کارشناس رسمی دادگستری، محاسبه و تعیین گردد.

قصاص مرتکب : کسی که مرتکب عملی شده است که به واسطه آن عقل ناقص یا زائل گردد تحت هیچ شرایطی حتی اگر عمل فرد عمدی باشد قصاص نخواهد شد و تنها محکوم به پرداخت دیه زوال عقل یا دیه نقصان عقل میگردد. ماده 677 قانون مجازات اسلامی : جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود ، هرچند عمدی باشد ، حسب مورد ، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود ” بنابر این ماده ، کسی که اقدام به عملی کرده است که به واسطه آن ، عقل دیگری ، ناقص یا زائل شده است ، قصاص نخواهد شد و مسئول پرداخت دیه تنها ، ملزم به پرداخت دیه عقل می باشد.

دیه پیشانی :
-دیه پیشانی ( حارصه ) بدون آن که خون جاری شود ( یک صدم دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه پیشانی ( دامیه ) ( دو صدم دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه پیشانی ( متلاحمه ) ( سه صدم دیه کامل ) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه پیشانی ( سمحاق ) ( چهار صدم دیه کامل ) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه پیشانی ( موضحه ) ( پنج صدم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه شکستگی استخوان پیشانی ( هاشمه ) ( ده صدم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه پیشانی ( منقله ) ( پانزده صدم دیه کامل ) ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه پیشانی (مامومه) که به کیسه مغز برسد ( یک سوم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه پیشانی ( دامغه ) که به پاره شدن کیسه مغز برسد (دیه مامومه و ارش ) 
 هر یک از موارد فوق حتی اگر در ماه حرام صورت گیرد مشمول تغلیظ دیه نخواهد شد. دیه جراحتی که به پیشانی وارد می شود هم جزء دیه جراحات سر و صورت ، محسوب می گردد، مگر اینکه در مواد دیگر قانون، برای این اعضا، دیه جداگانه ای در نظر، گرفته شده باشد.
دیه بخیه جراحات پیشانی : بر اساس عمق جراحت وارده و نفوذ آن می باشد، نه سایز و اندازه طول و عرض آن. میزان دیه بخیه سر و صورت، با توجه به نوع جراحت وارده و عمق آن، از یک صدم دیه کامل در جراحت حارصه، شروع شده و حداکثر آن، یک سوم دیه کامل همراه با ارش، در جراحت دامغه می باشد.
دیه تغییر رنگ پوست پیشانی :
-دیه سیاهی پوست پیشانی به عنوان بخشی از صورت ( شش هزارم دیه کامل ) ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه کبودی پوست پیشانی به عنوان بخشی از صورت ( سه هزارم دیه کامل ) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه سرخ شدن پوست پیشانی به عنوان بخشی از صورت ( یک ونیم هزارم دیه کامل ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان
دیه تورم پیشانی :
صدمه وارد شده تنها موجب تورم پیشانی شود ( ارش )  –صدمه وارده موجب تورم به همراه تغییر رنگ پوست پیشانی ( دیه به علاوه ارش ) ماده 715 قانون مجازات اسلامی : صدمه ای که موجب تورم بدن، سر  یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.
دیه مو 

دیه کندن تمام موی سر مرد :

-دیه کندن تمام موی سر مرد ، در صورتی که دیگر نروید ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -دیه کندن تمام موی سر مرد در صورتی که دوباره بروید ( ارش ) آنچه که بر مبلغ دیه تاثیر می گذارد که آیا امکان رویش مجدد موی کنده شده وجود دارد یا خیر و فرقی بین موی کم پشت یا پرپشت و یا موی فرد بزرگسال یا کودک وجود ندارد .

دیه کندن قسمتی از موی سر مرد :  -دیه کندن قسمتی از موی سر مرد در صورت عدم رویش مجدد ( دیه به نسبت مویی که روییده نمی شود )  -دیه کندن قسمتی از موی سر مرد در صورت رویش مجدد ( ارش )

دیه کندن موی سر مرد با رضایت : کندن موی سر مرد در سه مورد مجازات اصلی دیه یا ارش را ندارد. الف_در حالتی که خود شخص ، در کندن مو رضایت داشته باشد. ب_در مواردی که شخص قادر به اعلام رضایت نیست یا رضایت وی معتبر نبوده و ولی قانونی او رضایت می دهد. ج_در مواردی که ضرورت های پزشکی ، نظیر جراحی ، کندن موی سر را ایجاب می کند .

دیه روییدن موی سر با عیب و نقص : دیه موی سر مرد در مواردی که تمام یا قسمتی از آن کنده شود ولی با عیب و نقص بروید ( ارش ) دارد میزان ارش را قاضی مشخص می کند ، نباید از ارش رویش مجدد مو ، بدون عیب و نقص ، کمتر باشد.
ماده 585 قانون مجازات اسلامی : هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است ، با عیب و نقص بروید ، مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید ، ارش ، ثابت است. مقدار ارش مزبور ، در مورد موی سر مرد ، باید ، بیشتر از ارشی باشد که درصورت رویش بدون عیب تعیین می شود. تشخیص روییدن و نروییدن مو ، با کارشناس رسمی دادگستری است.
 اگر بعد از دریافت دیه و گذشت مدت زمان خلاف نظر کارشناس مو مجددا بروید مقدار مازاد دیه باید مسترد گردد.
اگر بر خلاف نظر کارشناس مو دیگر رشد نکند شخص می تواند بر مبنای مدارک موجود تقاضای دیه کنده شدن مو و عدم رویش مجدد آن را درخواست کند.
دیه کندن تمام ریش مرد :
دیه کندن تمام ریش مرد، در صورت عدم رویش مجدد ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  –دیه از بین بردن تمام ریش مرد، در صورت رویش مجدد ( یک سوم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کندن قسمتی از ریش مرد : –دیه از بین رفتن قسمتی از ریش، در صورت عدم رویش مجدد ( به نسبت ریش کنده شده ) –دیه از بین رفتن قسمتی از ریش، در صورت رویش مجدد (به نسبت از یک سوم دیه) تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد ریش مرد، جهت تعین دیه ریش، توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
دیه موی سر زن
دیه کندن تمام موی سر زن :
-دیه کندن یا از بین بردن تمام مو سر زن در صورتی که دیگر نروید ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه کندن تمام مو سر زن ، در صورتی که دوباره بروید ( پرداخت مهرالمثل ) مهرالمثل ، یکی از انواع مهریه است که میزان آن ، بر اساس جایگاه اجتماعی ، شغل و شان زن تعیین می شود . در صورتی که میزان مهرالمثل بیشتر از مقدار دیه کامل باشد ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
کندن موی سر زن با رضایت :
کندن موی سر زن با رضایت او ولی قانونی اش یا در موارد پزشکی دیه نخواهد داشت. ماده 579 قانون مجازات اسلامی : کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد ، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست ، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی ، لازم باشد ، دیه یا ارش ندارد.
دیه روییدن موی سر زن با عیب و نقص :
در مواردی که تمام یا قسمتی از آن ، کنده شود ولی با عیب و نقص بروید علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل ( ارش عیب به وجود آمده ) ماده 585 قانون مجازات اسلامی : هرگاه ، موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است ، با عیب و نقص بروید ، مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید ، ارش ، ثابت است . مقدار ارش مزبور در مورد ریش ، باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد ، بیشتر از ارشی باشد که درصورت رویش بدون عیب تعیین می شود . در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل ، حسب مورد ، باید ، ارش دیگری ، برای عیب حاصله پرداخت شود.
دیه کندن قسمتی از موی سر زن :
دیه کندن قسمتی از موی زن ، در صورت عدم رویش مجدد ( دیه نسبت به همان مقدار کنده شده )  –دیه کندن قسمتی از موی زن در صورت رویش مجدد ( به نسبت مهرالمثل ) تعیین اینکه آیا موی سر مجددا رشد می کند یا نه وظیفه کارشناس رسمی دادگستری است.

دیه گوش:

دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله ( غضروف ) گوش : لاله گوش ، قسمت بیرونی گوش است و نقش مهمی در زیبایی و تقارن در چهره افراد دارد. با توجه به اینکه آسیب رسیدن به لاله گوش در چه حد است، دیه گوش مشخص خواهد شد.

-دیه از بین رفتن هر دو لاله گوش ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه از بین رفتن یک لاله گوش ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه پارگی هر دو لاله گوش و عدم بهبود کامل ( دو ششم دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه پارگی یک لاله گوش و عدم بهبود کامل آن ( یک ششم دیه کامل ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه فلج شدن هر دو لاله گوش ( جمع دو سوم دیه از بین بردن هر دو لاله گوش ) ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -دیه فلج شدن هر لاله گوش ( دو سوم دیه از بین بردن آن ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -دیه بریدن لاله یک گوش فلج شده ( یک سوم دیه آن ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان .  -دیه بریدن لاله هر دو گوش فلج شده ( دو سوم دیه آن) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -دیه کبودی گوش ( یک و نیم هزارم دیه کامل ) ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان   -پارگی لاله گوش به صورتی که احتمال بهبودی آن به طور کامل باشد ، ارش تعیین خواهد.

در تعلق دیه جراحات وارده بر لاله گوش ، تفاوتی میان گوش شنوا با ناشنوا و گوش انسان بالغ یا نابالغ نبوده و در تمامی موارد ، چنانچه آسیبی به لاله گوش افراد وارد شود ، صرف نظر از وضعیت سنی و شنوایی مجنی علیه ، برای آسیب های یکسان ، دیه یکسان ، مشخص و معین خواهد شد.

دیه پارگی غضروف گوش : دیه پارگی غضروف گوش با دیه پارگی لاله گوش برابر است؛ زیرا غضروف در واقع همان بخش لاله گوش است و باید بر اساس ماده 601 قانون مجازات اسلامی عمل کرد.

دیه بخیه غضروف گوش :غضروف گوش ، همان لاله گوش است.قانون گذار ، به طور جداگانه ، در خصوص دیه بخیه غضروف گوش ، تعیین تکلیف نکرده است . اما از آنجا که در ماده 709 قانون مجازات اسلامی ، جراحت های سر و صورت ، شامل دامیه ، متلاحمه ، سمحاق ، موضحه ، هاشمه ، منقله ، مامومه و دامغه می شوند تعیین دیه بخیه غضروف گوش ، با قاضی و پس از در نظر گرفتن تشخیص پزشکی قانونی ، از حیث تعیین نوع جراحت وارده است. دیه بخیه غضروف گوش در صورتی که جراحت حارصه باشد ( یک صدم دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه بخیه غضروف گوش در صورتی که جراحت دامیه باشد ( دو صدم ، دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

نحوه محاسبه پارگی لاله گوش و نرمه گوش با هم : پارگی هر لاله گوش و عدم بهبود آن ( یک ششم دیه کامل) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -پارگی نرمه هر گوش ( یک نهم دیه کامل ) ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . -دیه پارگی نرمه هر گوش و غضروف هر گوش با هم ( یک نهم دیه کامل و یک ششم دیه کامل ) ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اگر پارگی غضروف گوش و نرمه گوش به حدی باشد که ‌ترمیم بدون نقص انجام شود؛ دیه طبق ارش با تشخیص قاضی و کارشناس پروند تعیین خواهد شد.

دیه پارگی و از بین بردن نرمه گوش :نرمه گوش ، قسمت پایینی گوش بوده که نرم تر از سایر قسمت های گوش می باشد.

-دیه از بین بردن نرمه یک گوش​ ( یک ششم دیه کامل ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه از بین بردن نرمه هر دو گوش( دو ششم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه پارگی نرمه هر یک گوش​ ( یک نهم دیه کامل ) ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه پارگی نرمه هر دو گوش​ ( دو نهم دیه کامل ) ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . -پارگی نرمه گوش به صورتی که احتمال بهبودی آن به طور کامل باشد ، ارش تعیین خواهد.(ماده 600 قانون مجازات اسلامی :از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است و ماده 601 قانون مجازات اسلامی :پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است. و در ماده 602 قانون مجازات اسلامی آمده :فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد)

دیه کبودی گوش :دیه تغییر رنگ پوست اعضای بدن ، نصف دیه تغییر رنگ پوست صورت می باشد . یعنی ، دیه کبودی گوش ، نصف دیه کبودی صورت است. (دیه کبودی صورت ( سه هزارم دیه کامل ) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان)

دیه کبودی گوش ( یک و نیم هزارم دیه کامل ) ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان است.  دیه کبودی گوش ، به طور جداگانه ، در قانون مشخص نشده است ؛ اما قانون گذار ، در ماده 714 قانون مجازات اسلامی ، در خصوص تغییر رنگ پوست اعضای بدن ، مقرر می دارد :دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است: الف- سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم ، کبود شدن آن ، سه هزارم و سرخ شدن آن ، یک و نیم هزارم دیه کامل ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء ، حسب مورد ، نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

دیه از بین رفتن شنوایی :دیه از بین رفتن شنوایی یک گوش ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -دیه از بین رفتن شنوایی هر دو گوش ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه پارگی پرده گوش با از بین رفتن شنوایی : پرده گوش، پرده صماخ یا پرده تبیره، پرده نازکی است که گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند. وقتی، امواج صوتی، وارد گوش می شوند، پرده گوش، به ارتعاش در می آید و بعد از عبور از آن، وارد گوش داخلی می شود.

پارگی پرده گوش، باعث تعلق دیه ارش، به فرد آسیب دیده می شود. دیه پاره شدن پرده گوش با از بین رفتن شنوایی یک گوش ( ارش به علاوه نصف دیه کامل )

دیه پاره شدن پرده گوش با از بین رفتن شنوایی هر دو گوش ( ارش به علاوه یک دیه کامل )

ماده 605 قانون مجازات اسلامی :پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن، حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده 682 قانون مجازات اسلامی :از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.در صورتی که آسیب، علاوه بر پارگی پرده گوش، موجب ناشنوایی نیز بشود، مرتکب باید، علاوه بر ارش پارگی، دیه ناشنوایی را نیز جداگانه بدهد.

ماده 686 قانون مجازات اسلامی‌ :هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.

دیه کاهش شنوایی : برای تعیین مبلغ دیه کاهش شنوایی، باید مقداری که شنوایی، کاهش یافته است، قابل اندازه گیری باشد، که در این صورت، به همان نسبت از دیه کر شدن، محاسبه شده و به مجنی علیه، پرداخت می گردد.(ماده 684 قانون مجازات اسلامی :کاهش شنوایی، در صورتی که مقدار آن، قابل تشخیص باشد، به همان نسبت، دیه دارد.)

دیه ناشنوا شدن کودک :

دیه از بین رفتن هر دو قدرت شنوایی و گفتاری کودک( برای هر کدام یک دیه کامل ) ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  اگر ناشنوا شدن کودک، منجر به این مساله شود که کودک نتواند دیگر کلماتی را به زبان بیاورد، علاوه بر دیه ناشنوا شدن، دیه یا ارش گفتار نیز باید، پرداخت شود.(ماده 687 قانون مجازات اسلامی :هر گاه، کودکی که زمان سخن گفتن او، فرا نرسیده است، در اثر کر شدن، نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه، زمان سخن گفتن او فرا رسیده است، در اثر کر شدن، نتواند کلمات دیگر را یاد بگیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد، باید پرداخت شود.)

دیه چشم ، مژه و ابرو

دیه درآوردن چشم بینای کسی که تنها یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش، به صورت مادرزاد و یا به یک علت غیر جنایی از بین رفته ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه از بین بردن چشم بینای کسی که تنها یک چشم بینا دارد، اما چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه درآوردن و یا از بین بردن هر دو چشم نابینا ( یک سوم دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه درآوردن و یا از بین بردن یک چشم نابینا ( یک ششم دیه کامل ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان (ماده 589 قانون مجازات اسلامی :دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است)

دیه پارگی قرنیه چشم و نابینایی هر دو چشم ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه پارگی قرنیه چشم و نابینایی یک چشم ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه پارگی قرنیه چشم و کاهش بینایی و تشخیص میزان آن (به مقدار بینایی کاسته شده)  و دیه پارگی قرنیه چشم و کاهش بینایی و عدم تشخیص میزان آن ( ارش)

دیه جراحت قرنیه چشم :

-دیه حارصه پارگی قرنیه چشم ( یک صدم دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان    -دیه دامیه پارگی قرنیه چشم ( دو صدم دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکافتن پلک ها :

دیه چهار پلک دو چشم ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                               دیه شکافتن یک پلک بالا (یک ششم دیه کامل) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکافتن هر دو پلک بالا ( نصف دیه کامل) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  دیه از بین بردن هر دو پلک بالا ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکافتن هر پلک پایین (یک چهارم دیه کامل) ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان             دیه شکافتن هر دو پلک پایین ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

در صورتی که در یک حادثه پلک و چشم به صورت همزمان از بین بروند، دیه هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

مثال : اگر در یک حادثه بینایی یک چشم و پلک پایین آن از بین بروند، مبلغ دیه ۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه نابینا شدن یک چشم بینا ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه پارگی هر پلک پایین (یک چهارم دیه کامل) ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان (ماده 590 قانون مجازات اسلامی :تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.)

دیه دامیه پلک چشم ( دو صدم دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه بخیه پلک چشم :بر اساس نوع پارگی پلک و محل قرار گیری آن متفاوت است.  دیه بخیه روی پلک بالا چشم ( یک ششم دیه کامل ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه بخیه روی پلک پایین چشم ( یک چهارم دیه کامل ) ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه ابرو :

دیه کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها بدون رضایت شخص یا ولی او( یک چهارم دیه کامل ) ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر دوباره بروید ( ارش)  اگر مقداری از ابروها بروید نسبت به مقداری که روییده ( ارش ) نسبت به مقداری که نروییده ( دیه با احتساب مقدار مساحت )

(ماده 581 قانون مجازات اسلامی :کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز کننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود.)

دیه مژه :

دیه از بین بردن موهای پلک چشم ( مژه ) خواه دوباره بروید و خواه نروید، خواه تمام آن باشد و خواه بخشی از آن ( ارش )

(ماده 584 قانون مجازات اسلامی :از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می شود.)

دیه بینی:

دیه شکستگی بینی ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    دیه قطع شدن و از بین رفتن کامل بینی ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  دیه از بین بردن یکدفعه تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی (دیه کامل)۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه از بین رفتن نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر (دیه کامل  بعلاوه ارش)

(ماده 592 قانون مجازات اسلامی :قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمهای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می شود.)

دیه شکستگی بینی : دیه شکستن استخوان بینی و اصلاح بدون عیب و نقص ( یک دهم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  دیه شکستن استخوان بینی و اصلاح با عیب و نقص ( ارش )

برای کج شدن بینی دیه مقدر در نظر گرفته نشده بنابراین دادگاه بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اقدام به تعیین ارش خواهد نمود.

(ماده 593 قانون مجازات اسلامی :شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.)

دیه از بین بردن هر یک از پره‌های بینی (یک سوم دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  دیه از بین بردن پرده میان دو سوراخ بینی ( یک سوم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن در صورت عدم از بین رفتن بینی یا نوک آن عدم اصلاح آن ( یک سوم دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه سوراخ کردن بینی در صورت عدم از بین رفتن بینی یا نوک آن و اصلاح بدون عیب( یک پنجم دیه کامل ) /۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه سوراخ کردن یک طرف بینی و عدم اصلاح آن ( یک نهم دیه کامل ) ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه سوراخ کردن یک طرف بینی و اصلاح آن ( یک بیستم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینی با پرده وسط آن و عدم اصلاح آن ( دو نهم دیه کامل ) ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سوراخ کردن یک‌ طرف بینی با پره وسط آن در صورت اصلاح بدون عیب ( یک پانزدهم دیه کامل ) ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه پاره کردن بینی و عدم از بین رفتن بینی یا نوک ( یک سوم دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه پاره کردن بینی در صورت عدم از بین رفتن بینی یا نوک آن و اصلاح بدون عیب ( یک دهم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه فلج کردن بینی (دو سوم دیه کامل) ۶۰۰/۰۰/۰۰۰ تومان    دیه از بین بردن بینی فلج ( یک سوم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه از بین بردن کامل بویایی ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان     دیه از بین بردن قسمتی از بویایی ( ارش ).    دیه از بین بردن بویایی یک سوراخ بینی بر اثر جنایت ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه از بین بردن یا نقصان بویایی به سبب بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگر هر کدام دارای ( دیه یا ارش )

دیه جراحت‌ها و خراشیدگی‌های بینی :

دیه حارصه بینی ( یک صدم دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه دامیه بینی ( دو صدم دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان .   دیه متلاحمه بینی ( سه صدم دیه کامل ) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان دیه موضحه بینی ( پنج صدم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

در صورتی که در یک حادثه، بینی فرد دچار کوفتگی شده باشد، دادگاه باید بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اقدام به تعیین ارش نماید.

دیه کبود شدن بینی ( سه هزارم دیه کامل ) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان

دیه لب:
دیه از بین رفتن دو لب ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه از بین رفتن یک لب (نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب می‌شود.
دیه شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایش دندان‌ها شود ( یک سوم دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکافتن هر دو لب در صورت بهبودی بدون عیب و نقص ( یک پنجم دیه کامل ) ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکافتن یک لب ( یک ششم دیه کامل ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکافتن یک لب در صورت بهبودی بدون عیب و نقص ( یک دهم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
ماده 610 قانون مجازات اسلامی : شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یکسوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و درصورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است. تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد. .
دیه جراحت لب :
دامیه لب، جراحتی در لب است که کمی وارد گوشت لب می شود و سبب خون ریزی کم یا زیاد می گردد.   دیه جراحت دامیه لب ( دو صدم دیه کامل) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
حارصه لب ، خراشی است که خون ریزی به دنبال ندارد.   دیه جراحت حارصه لب (یک صدم دیه کامل)۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
ماده 709 قانون مجازات اسلامی : دامیه را جراحتی دانسته که کمی وارد گوشت می شود و سبب ایجاد جریان کم یا زیاد خون می گردد میزان دیه دامیه ( دو صدم دیه کامل ) و حارصه را جراحتی دانسته به معنای خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود میزان دیه حارصه ( یک صدم دیه کامل) پیش بینی شده است.
دیه بخیه پارگی لب از داخل :
دیه بخیه لب چنانچه جراحت، دامیه تشخیص داده شود ( دو صدم دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه بخیه لب چنانچه جراحت، حارصه تشخیص داده شود ( یک صدم دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه بخیه لب، در قانون، مشخص نشده است و قاضی باید آن را، با توجه به نوع جراحت وارده بر لب، مشخص کند. بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی، جراحت های سر و صورت و جراحاتی که ممکن است برای لب، اتفاق بیفتند، شامل حارصه و دامیه می شوند. با این توضیح که نوع جراحت را پزشکی قانونی، تعیین خواهد کرد.
دیه فلج شدن لب :
دیه فلج شدن هر لب ( دو سوم از نصف دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه از بین رفتن لب های سست و فلج شده ( یک سوم از نصف دیه کامل ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فلج شدن لب، ارش فلج شدن و از کار افتادگی تعلق نمی گیرد و این آسیب، فقط مشمول دریافت دیه است.
ماده 609 قانون مجازات اسلامی : جنایتی که موجب سست و از کارافتادگی هریک از لب ها گردد، به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود، موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده، موجب یک سوم دیه آن است.

دیه زبان:

دیه جراحات زبان : دیه‌حارصه زبان (یک صدم دیه کامل) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه‌ دامیه زبان (دو صدم دیه کامل) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه‌ متلاحمه زبان (سه صدم دیه کامل) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 در ماده 709 که ذیل عنوان جراحات آمده است، دیه انواع جراحات مربوط به صورت بیان شده است. در این ماده به 9 حالت اشاره شده که تنها سه مورد اول، در خصوص زبان، قابل تصور است. تبصره یک ماده ۷۰۹ ، بیان داشته است : جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن، دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
دیه کبودی زبان :دیه‌ سیاه شدن زبان ( شش هزارم دیه) ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان . دیه‌ کبود شدن زبان ( سه هزارم دیه) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان. دیه‌ سرخ شدن زبان ( یک و نیم هزارم دیه) ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان
ماده 714 قانون مجازات اسلامی : دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است: الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف) تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد. تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

دیه تورم زبان : دیه ای در شرع مشخص نشده است و قانون گذار برای جبران زیان وارده بر مجنی علیه، مبلغی را به عنوان ارش برای آن در نظر گرفته است که نرخ ارش، بنا به نظر کارشناس مربوطه و میزان صدمه وارد شده، توسط قاضی تعیین می شود. 💠ماده 715 قانون مجازات اسلامی : صدمه هایی که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه،علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ نیز به آن افزوده می شود. دیه صوت و گویایی، دیه ای است که به مجنی علیه، به علت آسیب های وارده بر صوت یا گویایی و تکلم او، تعلق می گیرد و در مواردی، برابر با دیه کامل انسان است.دیه قطع کردن زبان سالم : دیه قطع و یا از بین رفتن تمام زبان سالم (گویا) ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . دیه قطع شدن قسمتی از زبان سالم (گویا) ( دیه به نسبت گویایی از بین رفته حروف ) دیه هر کدام از سی و دو حرف الفبای فارسی ( یک سی و دوم دیه کامل‌ ) ۲۸/۱۲۵/۰۰۰ تومان بدین نحو که مبلغ دیه کامل را با توجه به نرخ تعیین شده در همان سال را به تمام حروف الفبا تقسیم می کنند و به تعداد حروفی که مجنی علیه از ادای آن ها عاجز شده است، مبلغ یک سی و دوم دیه را در نظر می گیرند.

دیه فلج کردن زبان : دیه فلج شدن زبان ( دو سوم دیه آن عضو ) ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه از بین بردن زبان فلج ( یک سوم دیه آن عضو ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فلج شدن نسبی زبان و از بین رفتن قسمتی از کارایی آن ( ارش ) دارد.

ماده  564 قانون مجازات اسلامی :فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد.

دیه قطع کردن زبان فلج : دیه قطع و یا از بین رفتن تمام زبان فلج ( یک سوم دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه قطع و یا از بین بردن زبان شخصی که دارای لکنت زبان بوده و به تندی یا کندی سخن می گوید یا از ادای برخی حروف عاجز است ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ماده 611 قانون مجازات اسلامی :قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود.تبصره ۱- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل است.

تبصره ۲- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود.

دیه قطع کردن زبان شخص لال :

دیه قطع و یا از بین رفتن تمام زبان شخص لال اعم از مادرزادی یا عارضی ( یک سوم دیه کامل ) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه قطع و یا از بین رفتن قسمتی از زبان شخص لال اعم از مادرزادی یا عارضی ( دیه بر اساس نسبت همان مقدار به تمام مساحت زبان )

ماده 612 قانون مجازات اسلامی :قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می شود.

دیه از بین رفتن حس چشایی :دیه ای برای از بین رفتن تمام حس چشایی در نظر گرفته نشده است و تنها موجب ارش است.

ماده 695 قانون مجازات اسلامی :از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است  دیه از بین رفتن حس چشایی به موجب قطع تمام زبان فقط (دیه قطع زبان معادل دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه از بین رفتن یا بروز نقص در حس چشایی با قطع بخشی از زبان چنانچه حس از بین رفته، مربوط به همان بخش زبان باشد (هر کدام از دیه زبان یا ارش که بیشتر باشد )

دیه از بین رفتن یا بروز نقص در حس چشایی با قطع بخشی از زبان چنانچه حس از بین رفته، مربوط به همان بخش زبان نباشد ( دیه آن بخش از زبان به علاوه نرخ ارش )در صورت بیشتر شدن مبلغ نهایی (دیه به علاوه ارش) از نرخ دیه کامل، مرتکب، تنها ملزم به پرداخت مبلغ دیه کامل، می باشد. دیه از بین رفتن یا نقصان حس چشایی، به موجب صدمه وارد شده به عضو دیگری غیر از زبان ( دیه یا ارش آن جنایت بعلاوه ارش چشایی

دیه جراحات زبان : دیه‌حارصه زبان (یک صدم دیه کامل) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان  دیه‌ دامیه زبان (دو صدم دیه کامل) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان  دیه‌ متلاحمه زبان (سه صدم دیه کامل) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

در ماده 709 که ذیل عنوان جراحات آمده است، دیه انواع جراحات مربوط به صورت بیان شده است. در این ماده به 9 حالت اشاره شده که تنها سه مورد اول، در خصوص زبان، قابل تصور است.تبصره یک ماده ۷۰۹ ، بیان داشته است : جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن، دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

دیه کبودی زبان : دیه‌ سیاه شدن زبان ( شش هزارم دیه) ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان  دیه‌ کبود شدن زبان ( سه هزارم دیه) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان  دیه‌ سرخ شدن زبان ( یک و نیم هزارم دیه) ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان

ماده 714 قانون مجازات اسلامی :دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد. تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

دیه تورم زبان :دیه ای در شرع مشخص نشده است و قانون گذار برای جبران زیان وارده بر مجنی علیه، مبلغی را به عنوان ارش برای آن در نظر گرفته است که نرخ ارش، بنا به نظر کارشناس مربوطه و میزان صدمه وارد شده، توسط قاضی تعیین می شود.

ماده 715 قانون مجازات اسلامی :صدمه هایی که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه،علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ نیز به آن افزوده می شود.دیه صوت و گویایی، دیه ای است که به مجنی علیه، به علت آسیب های وارده بر صوت یا گویایی و تکلم او، تعلق می گیرد و در مواردی، برابر با دیه کامل انسان است.دیه قطع کردن زبان سالم : دیه قطع و یا از بین رفتن تمام زبان سالم (گویا) ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . دیه قطع شدن قسمتی از زبان سالم (گویا) ( دیه به نسبت گویایی از بین رفته حروف ) دیه هر کدام از سی و دو حرف الفبای فارسی ( یک سی و دوم دیه کامل‌ ) ۲۸/۱۲۵/۰۰۰ تومان بدین نحو که مبلغ دیه کامل را با توجه به نرخ تعیین شده در همان سال را به تمام حروف الفبا تقسیم می کنند و به تعداد حروفی که مجنی علیه از ادای آن ها عاجز شده است، مبلغ یک سی و دوم دیه را در نظر می گیرند.

دیه دندان ها:دیه از بین رفتن همه دندان ها (دیه کامل )۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰  تومان

دیه از بین رفتن هر یک از دندان های جلو ( یک بیستم دیه کامل) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه از بین رفتن هر یک از دندان های عقب ( یک چهلم دیه کامل) ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستن دندان ها :
دیه شکستن هر یک از دندان های جلو ( یک بیستم دیه کامل) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان  دیه شکستن هر یک از دندان های عقب ( یک چهلم دیه کامل) ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستن بخشی از قسمت نمایان دندان ( نسبت به مقدار شکسته شده )    دیه شکستن دندانی که قسمتی از آن قبلا در اثر جنایت یا عارضه ای از بین رفته باشد ( نسبت به مقدار شکسته شده )
دیه دندان های لق یا ترک خورده : دیه ترک یا لق کردن دندان جلو و در حکم از بین بردن آن دندان ( یک بیستم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه ترک یا لق کردن دندان عقب و در حکم از بین بردن آن دندان ( یک چهلم دیه کامل ) ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان   دیه ترک یا لق کردن دندان ( ارش )
دیه کندن دندان های لق یا ترک خورده :
دیه کندن ( دندان جلوی) لق یا ترک خورده دارای منفعت ( یک بیستم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه کندن ( دندان عقب ) لق یا ترک خورده دارای منفعت ( یک چهلم دیه کامل ) ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان   دیه کندن دندان عقب لق یا ترک خورده بدون منفعت ( ارش )
دیه کندن دندان شیری : کندن دندان شیری اگر دوباره بروید ( یک صدم دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان و کندن دندان شیری اگر دوباره نروید ( دیه کامل آن دندان )
شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری ( ارش)
دندان‌های جلویی عبارتند از : پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام، دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و جمعا، دوازده عدد است. دندان‌های عقب به دندان‌های آسیاب و دندان ضاحک که به دندان خنده هم معروف است، گفته می‌شوند. در هر سمت دهان ۶ دندان آسیاب (۳ عدد در بالا و ۳ عدد در پایین) و ۲ عدد دندان ضاحک قرار دارند. بنابراین تعداد دندان‌های عقب انسان برابر با ۱۶ عدد است.
دیه تورم فک :
تورم فک، به معنای بالا آمدگی و باد کردن فک در اثر ضربه می باشد.تورم فک ( ارش ) دارد. تورم فک به همراه تغییر رنگ ( دیه و ارش )
ماده 715 قانون مجازات اسلامی : صدمه هایی که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود. در قسمت انتهایی ماده مذکور نیز، قانون گذار، به مواردی که صدمه وارده، علاوه بر تورم، باعث تغییر رنگ در پوست مجنی علیه شده است، اشاره دارد و تصریح کرده، در این موارد، مرتکب علاوه بر پرداخت نرخ ارش تعیین شده، ملزم به پرداخت دیه نیز می باشد.
دیه دررفتگی استخوان فک :
دیه دررفتگی و از کارافتادگی کامل فک( دو سوم دیه همان عضو ) ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . دیه دررفتگی و از کارافتادگی و درمان بدون عیب فک( چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو ) ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . دررفتگی فک بدون از کارافتادگی( ارش )
  ماده 571 قانون مجازات اسلامی : دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.
دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان فک :
دیه شکستگی استخوان فک بالا (هاشمه) (ده صدم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . دیه شکستگی فک بالا‌ برابر با ( دیه شکستگی استخوان های سر و صورت ). دیه شکستگی استخوان فک پایین (یک پنجم دیه آن عضو ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی فک پایین برابر با ( دیه شکستگی استخوان ). دیه خرد شدن استخوان فک ( یک سوم دیه آن عضو ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . دیه خرد شدن استخوان فک و درمان بدون عیب و نقص (چهار پنجم از یک سوم آن) ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه شکستگی استخوان فک( یک پنجم دیه آن ) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی استخوان فک و درمان بدون عیب و نقص( چهار پنجم از یک پنجم آن) ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه صدمه به استخوان فک بدون شکستگی ( یک چهارم دیه شکستگی فک که معادل یک پنجم دیه کامل) ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه عوارض شکستگی فک : عوارض شکستگی فک مانند موجب کندی حرکت فک ( ارش شکستن استخوان فک ). دیه شکستگی فک به همراه دیه عوارض شکستگی فک ( دیه بعلاوه ارش ) ماده  569 قانون مجازات اسلامی : دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است : الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است. ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است. ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است. ماده 633 قانون مجازات اسلامی : شکستگی فک پایین، مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا، مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است.
 دیه فلج کردن فک : فک، از عضو های بسیار مهم، در بدن است، زیرا، قدرت تکلم به این عضو از صورت، وابسته می باشد. مقصود از فلج کردن فک، از کار افتادن آن به سبب صدمه وارد شده است. فلج کردن و از کارافتادگی فک پایین ( دو سوم دیه کامل) ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   دیه فلج شدن نسبی عضو و از بین رفتن بخشی از کارایی آن، با توجه به کارایی از دست رفته ( ارش ) بحث تغلیظ دیه که به معنای دو برابر شدن مقدار دیه در ماه های حرام است، در خصوص دیه مربوط به اعضای بدن محاسبه نمی شود. یعنی، فلج شدن و از کارافتادگی فک و سایر اعضای بدن اگر در ماه حرام هم صورت بگیرد به مقدار دیه در ماه های غیر حرام که ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه می شود.
ماده 634 قانون مجازات اسلامی : فلج کردن و از کارافتادگی فک پایین، دو سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد. ماده 564 قانون مجازات اسلامی : فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد.

دیه گردن :

دیه شکستگی گردن : دیه شکستن مهره گردن و کج شدن و خمیدگی گردن و عدم بهبودی آن ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستن مهره گردن و اصلاح بدون عیب کج شدگی و خمیدگی گردن ( ارش ). دیه شکستگی مهره گردن بدون کج شدن و خمیدگی( ارش ).  دیه ناقص شدن گردن مانند نقص در فرو بردن یا جویدن غذا یا مانع حرکت گردن ( ارش ) ماده 626 قانون مجازات اسلامی : کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است. ماده 627 قانون مجازات اسلامی : شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است. ماده 628 قانون مجازات اسلامی : جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

دیه بالا تنه (کتف ، پشت ، قفسه سینه … ):

-شکستگی دنده محیط بر قلب یک چهلم دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه شکستگی سایر دنده ها حدود ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان    -دیه شکستگی ترقوه ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان

دیه دنده و قفسه سینه :
دنده ها، همان استخوان های تشکیل دهنده قفسه سینه هستند. تعداد استخوان های دنده، 12 عدد است و به مثابه محافظی، برای قلب و شش ها عمل کرده و از آسیب به این اعضا، جلوگیری می کنند. بسته به اینکه نوع آسیب وارده به استخوان های دنده، چه باشد یا اینکه کدام استخوان، مورد آسیب قرار گرفته باشد، میزان دیه دنده، متفاوت خواهد بود. به طور کلی قانونگذار در خصوص تعیین دیه استخوان های دنده دو صورت در نظر گرفته است : الف_ استخوان های دنده ای که دور محیط قلب و حفاظت کننده قلب هستند. ب_استخوان های دنده ای که دور محیط و محافظ قلب نیستند اما از محیط آن محافظت میکنند.
دیه کندن استخوان دنده :
کندن دنده موجب ارش است.
دیه شکستن دنده :-دیه شکستن استخوان دنده محیط به قلب ( یک چهلم دیه کامل ) ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان  –دیه شکستن استخوان دنده که محیط به قلب نیستد ( یک صدم دیه کامل) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه در رفتن استخوان دنده : –دیه در رفتن استخوان دنده محیط بر قلب ( هفت و نیم هزارم دیه کامل ) ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان  –دیه دررفتن دنده در سایر استخوان ها ( پنج هزارم دیه کامل ) ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان  
دیه موضحه هر یک از دنده ها : –دیه ناشی از جراحتی که پوست روی استخوان دنده را کنار زده و استخوان را نمایان می کند، در هر یک از دنده ها ( یک چهارم دیه شکستن آن ) دیه ترک خوردن قفسه سینه : –دیه ترک خوردن قفسه سینه از استخوان های محیط بر قلب (یک هشتادم دیه کامل ) ۱۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان  –دیه ترک خوردن قفسه سینه در خصوص سایر استخوان ها ( هفت هزارم دیه کامل ) ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان

دیه ترقوه (کتف): ترقوه استخوان درازی است که به طور افقی در ریشه ی گردن قرار دارد و از روی پوست به خوبی قابل لمس است. این استخوان در جلو و بالای قفسه سینه قرار دارد و استخوان دیگری در عقب و بالای قفسه سینه وجود دارد که کتف نام دارد که مجموعاً استخوان بندی شانه را تشکیل می دهند.

در قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی کتف دیه تعیین نشده لذا ( ارش ) تعیین می شود. .

دیه از بین رفتن کامل ترقوه :  -دیه قطع شدن یا از بین رفتن کامل هر دو استخوان ترقوه ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه قطع شدن یا از بین رفتن کامل یکی از استخوان ترقوه ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکستگی ترقوه : –دیه شکستن ترقوه و درمان بدون عیب ( چهار درصد دیه کامل ) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه شکستن ترقوه و عدم درمان آن یا عدم اصلاح بدون عیب ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. در خصوص دیه شکستن استخوان ترقوه امکان درمان و عدم درمان آن در نظر گرفته می شود.

-دیه شکستن استخوان ترقوه و درمان بدون عیب با پلاتین ( چهار درصد دیه کامل ) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه شکستن استخوان ترقوه و عدم درمان یا درمان با عیب ( نصف دیه کامل ) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه ترک خوردن ترقوه :دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه ( سی و دو هزارم دیه کامل ) ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان

دیه جراحت موضحه ترقوه : دیه جراحتی که سبب شود پوست نازک روی استخوان ترقوه برداشته شود و استخوان آن مشخص شود ( بیست و پنج هزارم دیه کامل )

دیه سوراخ شدن ترقوه : دیه سوراخ شدن هر یک از استخوان های ترقوه ( ده هزارم دیه کامل )
دیه در رفتگی استخوان ترقوه :دیه در رفتگی ترقوه ( بیست هزارم دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان در رفتگی استخوان ترقوه، فقط مشمول دریافت دیه است و میزان ارش در رفتن استخوان بدن به آن تعلق نمی گیرد.
دیه کمر و ستون فقرات: ستون فقرات به استخوان‌بندی نیم تنه بالای انسان اشاره دارد که توان خم شدن، راه رفتن، نشستن و … را برای ما فراهم می‌کند. این قسمت از تعدادی مهره تشکیل شده است که به مهره های کمر مشهور هستند. ستون فقرات انسان شامل ۲۴ مهره داخلی، ۹ مهره خارجی (فاقد حرکت) و دنبالچه است.  از این تعداد، ۵ مهره در قسمت کمر واقع شده و به مهره های کمر مشهور هستند. بنابراین منظور از دیه مهره کمر، دقیقا همین ۵ مهره است. مهره‌های گردن و دنبالچه شامل دیه شکستگی مهره های کمر نمی‌شوند و باید برای آن‌ها به صورت جداگانه ارش محاسبه شود.
-دیه دیسک کمر ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان -دیه شکستگی یک یا چند مهره از مهره‌های کمر، (ده درصد از دیه کامل) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه شکستگی یک یا چند مهره از مهره‌های کمر تفاوتی با هم ندارد و در هر حالت، مقدار دیه برابر با ( ده درصد از دیه کامل ) -دیه شکستن مهره‌های کمر که موجب بروز عیب در یکی از منافع مانند از دست دادن توانایی راه رفتن، توانایی نشستن، توانایی جنسی، کنترل ادرار و … شود ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستن ستون فقرات :
-دیه شکستگی ستون فقرات که قابل درمان نباشد ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه شکستگی ستون فقرات که قابل درمان نباشد یا بعد از درمان به صورت خمیده شود ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه شکستن ستون فقراتی که درمان نشود و موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه فرد، توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرارش را از دست بدهد ( دیه کامل بعلاوه دیه یا ارش )
-دیه شکستن ستون فقرات در صورت درمان بدون عیب ( یک دهم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه شکستن ستون فقرات و دیه شکستگی مهره کمر با عمل جراحی که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد، مانند از دست دادن توانایی راه رفتن یا نشستن یا توان جنسی یا عدم کنترل ادرار ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 در صورتی که در یک حادثه علاوه بر مهره‌های کمر، مهره‌های گردن هم دچار شکستگی شده باشند، برای مهره‌های گردن به صورت جداگانه ارش محاسبه می‌شود. مثال : درصورتی که آسیب وارد شده به ستون فقرات، باعث بی‌حس شدن یا فلج کامل یک یا هر دو پا گردد در این صورت، علاوه بر دیه شکستگی مهره های کمر ( ده درصد دیه کامل ) باید ( دو سوم دیه کامل ) ارش فلج شدن پاها هم پرداخت شود.
دیه قطع نخاع :
نخاع، قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که درون کانال نخاعی قرار دارد. نخاع در اعمال حسی حرکتی و درک محرک های حسی محیطی، مثل گرما و سرما نقش دارد. آسیب به نخاع، می تواند منجر به ضعف حسی، حرکتی یا از دست دادن آن شود. لازم به ذکر است، ماده نخاع از مغز، تا انتهای مهره های پشتی، ادامه دارد.
-دیه قطع نخاع و خمیدگی کمر به سبب آسیب وارد شده به ستون فقرات ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه قطع نخاع که موجب بروز عیب در یکی از منافع مانند از دست دادن توانایی راه رفتن، توانایی نشستن، توانایی جنسی، کنترل ادرار و … شود ( دیه کامل به علاوه دیه منفعت از دست رفته )
دیه قطع تمام نخاع :
دیه قطع تمام نخاع ( دیه کامل ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اگر نخاع از پس گردن قطع شود در این حالت تمام اعضای بدن انسان فلج می شود، اما فرد زنده می ماند که در این صورت دیه کامل است. ماده 648 قانون مجازات اسلامی : قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.
دیه قطع جزئی از نخاع:
دیه قطع جزئی از نخاع نیز به نسبت مساحت آن، از دیه کامل محاسبه می گردد. اگر طول نخاع به طور میانگین، ۴۰ سانتی متر است، در صورتی که ۱۰ سانتی متر از آن، توسط دیگری، از بین برود بر اساس قسمت آسیب دیده، به نسبت طول کل نخاع محاسبه می گردد که در مثال گفته شده، یک چهارم دیه کامل انسان ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان خواهد بود.
دیه قطع نخاع منجر به عیب :
دیه قطع نخاع، منجر به عیب یا فوت مجنی علیه گردد، علاوه بر دیه نخاع حسب مورد دیه عیب یا نفس نیز ثابت می شود. اگر قطع نخاع، منجر به عیب در عضو دیگری، مثلا دست یا پا شود، دیه نخاع نیز علاوه بر دیه دست یا پا پرداخت می گردد. ماده 649 قانون مجازات اسلامی : هرگاه قطع نخاع، موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع، افزوده می شود.
دیه قطع نخاع منجر به فوت :
دیه قطع نخاع عمدی و منجر به فوت ( دیه کامل) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان مجنی علیه گردد، از آنجا که این عمل، نوعا کشنده نیست، علاوه بر، قصاص جانی یا اخذ دیه نخاع، می بایست دیه نفس نیز پرداخت گردد. در صورتی که عمل قطع نخاع، عمدی بوده و صدمه وارده نوعا کشنده باشد و منجر به فوت مجنی علیه گردد به عنوان مثال، فوت به علت شلیک گلوله به قلب، تنها قصاص، یا دیه نفس، ثابت است. ماده 540 قانون مجازات اسلامی : هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد.

دیه دست و پا:

الف – دیه دست

دیه یک دست ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   -دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکستگی دست ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه ی شکستگی انگشت دست ( یک پنجم از یک دهم دیه ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه انگشت دست( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی استخوان کف دست (ده درصد دیه کامل) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی مچ دست ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه از کارافتادگی انگشت دست ( هفت دهم درصد دیه کامل ) ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه مچ دست(نصف دیه کامل) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه هر بخیه دست ( یک درصد دیه کامل) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه بخیه انگشت دست ( دو دهم درصد دیه کامل ) ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان   -دیه از کار افتادگی و فلج شدن هر دست (دو سوم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه هر یک از انگشتان اصلی دست (یک دهم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه از کار افتادگی و فلج شدن هر یک از انگشتان اصلی دست، ( دو سوم دیه همان انگشت ) ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه ناخن دست :دیه ناخن هر انگشت دست که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید ( یک درصد دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه ناخن هر انگشت دست که بدون عیب بروید ( نیم درصد دیه کامل ) ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ب دیه پا

-دیه یک پا ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان . دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه شکستگی پا ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی ساق پا ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی مچ پا ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی پا با پلاتین ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی مچ پا با پلاتین ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی قوزک پا ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی کف پا ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی پا در تصادف ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی ران پا با پلاتین ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه پارگی رباط صلیبی( هشت درصد دیه کامل ) ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان. دیه شکستگی انگشت پا ( دو درصد دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه کبودی ران پا ( سه دهم درصد دیه کامل ) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه کبودی ساق پا ( سه دهم درصد دیه کامل ) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه پارگی مینیسک زانو ( هشت درصد دیه کامل ) ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه پارگی رباط مچ پا ( سه درصد دیه کامل ) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه بخیه پا ( دو درصد دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان.

فلج شدن پا و انگشتان پا : دیه از کار افتادگی و فلج شدن هر پا (دو سوم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه هر یک از انگشتان اصلی پا (یک دهم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه از کار افتادگی و فلج شدن هر یک از انگشتان اصلی پا  ( دو سوم دیه همان انگشت ) ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان.

دیه ناخن پا : دیه ناخن هر انگشت پا که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید ( یک درصد دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  دیه ناخن هر انگشت پا که بدون عیب بروید ( نیم درصد دیه کامل ) ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

زخم ، کبودی ( سیاه ) و سرخ شدن بدن و زیبایی

-کبود شدن صورت (سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان. سیاه شدن سایر اعضای بدن یک و نیم هزارم دیه کامل ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان  -سرخ شدن اعضای بدن ۶۷۵/۰۰۰ تومان -دیه زخم شدگی در حد حارصه ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان  -دیه زخم شدگی در حد دامیه ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان.  سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان.  کبود شدن سایر اعضاء بدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان

دیه کبودی پوست سر :
ضربه به سر فرد منجر به کبودی ( ارش )
دیه تغییر رنگ پوست سر :
ضربه به سر فرد منجر به تغییر رنگ ( ارش )
دیه تورم سر : ضربه به سر فرد منجر به تورم ( ارش ) دیه تورم سر به همراه تغییر رنگ پوست سر یا کبود شدن سر ( فقط ارش تورم سر )
انواع دیه سر و صورت :
۱-دیه سر یا صورت ( حارصه ) بدون آن که خون جاری شود ( یک صدم دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲-دیه سر یا صورت ( دامیه ) که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( دو صدم دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳-دیه سر یا صورت ( متلاحمه ) که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ( سه صدم دیه کامل ) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۴-دیه سر یا صورت ( سمحاق ) که به پوست نازک روی استخوان برسد ( چهار صدم دیه کامل ) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵-دیه سر یا صورت ( موضحه ) که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ( پنج صدم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه بخیه جراحات سر و صورت :
بر اساس عمق جراحت وارده و نفوذ آن می باشد، نه سایز و اندازه طول و عرض آن. میزان دیه بخیه سر و صورت، با توجه به نوع جراحت وارده و عمق آن، از یک صدم دیه کامل در جراحت حارصه، شروع شده و حداکثر آن، یک سوم دیه کامل همراه با ارش، در جراحت دامغه می باشد.   دیه سر و صورت شامل تمام جراحاتی است که به سر و صورت، وارد می شود؛ بنابراین، دیه جراحتی که به گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان وارد می شود هم جزء دیه جراحات سر و صورت، محسوب می گردد، مگر اینکه در مواد دیگر قانون، برای این اعضا، دیه جداگانه ای در نظر، گرفته شده باشد. (ماده 715 قانون مجازات اسلامی : صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.)
دیه تورم بدن و صورت :
-ضربه زدن به بدن و صورت فرد منجر به تورم ( ارش ) -دیه تورم بدن و صورت به همراه تغییر رنگ پوست ( ارش به علاوه دیه)
دیه تغییر رنگ پوست صورت :
۱-دیه سیاه شدن پوست صورت ( شش هزارم دیه کامل) ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان   ۲-دیه کبود شدن پوست صورت ( سه هزارم دیه کامل ) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۳-دیه سرخ شدن پوست صورت ( یک و نیم هزارم دیه کامل ) ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان
  برای تعیین دیه کبودی، سیاهی و سرخی صورت و سایر اعضای بدن، تفاوتی نمی کند که آن اعضا، دارای دیه مقدر هستند یا خیر فرقی ندارد که تمام عضو مورد نظر کبود شده یا فقط بخشی از آن و همچنین، زوال یا بقا کبودی و سیاهی و سرخی نیز در محاسبه آن اثری ندارد. مقدار دیه کبودی و سرخی و سیاهی پوست صورت و اعضای بدن چون در شرع مشخص بوده دیگر ارش کوفتگی و کبودی به آنها تعلق نمی گیرد.
تغییر رنگ پوست سایر اعضا :
-تغییر رنگ پوست سایر اعضا به جز صورت ( نصف دیه تغییر رنگ پوست صورت ) چون در معرض دید نمی باشند مثال : دیه کوفتگی و کبودی سایر اعضای بدن جز صورت ( نصف دیه کبودی پوست صورت ) دیه کبودی پوست صورت ( سه هزارم دیه کامل ) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان دیه کبود شدن پوست سایر اعضای بدن ( یک و نیم هزارم دیه کامل انسان ) ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان
-دیه تورم بدن و صورت به همراه تغییر رنگ پوست ( ارش به علاوه دیه )
دیه زیبایی صورت :
دیه زیبایی صورت ، به این معنا است که جراحات و خراشیدگی ها و کبودی ها و یا خونریزی های ناشی از آسیب وارده و یا بخیه های انجام شده در صورت، سبب شود که فردی زیبایی چهره خود را از دست بدهد و پس از بهبود آسیب های وارده ، دیگر مثل سابق صورت وی حالت طبیعی و عادی خود را نداشته باشد و آثار آن برطرف نگردد به همین جهت علاوه بر دیه آسیب وارده ، مبلغی به عنوان دیه نقص زیبایی نیز به آن افزوده می شود. مانند دیه پارگی پلک. در صورتی که میزان دیه در شرع و قانون تعیین نشده باشد قاضی با اخذ نظر پزشکی قانونی مبلغی را به عنوان ارش زیبایی صورت تعیین می کند.
-دیه صورت آسیب دیده در حد موضحه (پنج صدم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه اثر باقی مانده آسیب بعد از درمان در حد موضحه ( یک هشتادم دیه کامل ) ۱۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان
-دیه زیبایی صورت آسیب دیده و اثر باقی مانده آسیب بعد از درمان در حد موضحه ( پنج صدم دیه کامل به علاوه یک هشتادم دیه کامل ) ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه صورت آسیب دیده در حد حارصه ، دامیه ، متلاحمه ، سمحاق ( دیه مشخص شده در قانون )
-دیه اثر باقیمانده بعد از درمان در جراحات حارصه ، دامیه ، متلاحمه ، سمحاق ( یک درصد دیه کامل) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه زیبایی صورت آسیب دیده با اثر سایر جراحات ( دیه مشخص شده در قانون به علاوه یک صدم دیه کامل ) ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه زیبایی صورت در زمان ایجاد شکاف در آن ( هشت صدم دیه کامل ) ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه گونه و زیبایی آن :
دیه گونه بشکلی که داخل دهان مشخص نشود ( یک بیستم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه گونه بشکلی که داخل دهان مشخص بشود ( یک بیستم دیه کامل ) ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
-دیه زیبایی گونه که پس از بهبودی اثر و عیب و نقصی در آن باقی بماند به جز دیه آن عضو ( یک بیستم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیه استخوان ها:

دیه شکستن ، خرد شدن و ترک برداشتن استخوانها _در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
_دیه شکستن ، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الفدیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب-دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ_دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت_دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
_هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.
_هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است. _هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد. _هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
_پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.
دیه شکستن لگن :
دیه شکستن لگن و درمان بدون عیب ( هشت درصد دیه کامل ) ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان.
دیه شکستن لگن و عدم درمان یا عدم اصلاح بدون عیب ( ده درصد دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه لگن در صورت وجود پلاتین : در صورتی که شخص در لگن خود پلاتین داشته باشد در این صورت به آن ارش تعلق می گیرد. تعیین میزان ارش بستگی به نظر قطعی دادگاه دارد .

رای وحدت رویه  شماره 740-18/01/1394 هیئت عمومی دیوان عالی درباره تعیین ارش برای طحال : با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو  ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند.

-برگرفته از کانال تلگرامی رویه قضایی
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *