طلاق به درخواست زن به علت سوء معاشرت یا بدرفتاری مرد

در این مقاله به موضوع طلاق به درخواست زن به علت سوء معاشرت یا بد رفتاری مرد می پردازیم

یکی از شروط ضمن عقد که در فرم های چاپی عقدنامه ها درج گردیده است این بحث است که چنانچه مرد در دوران زناشویی با همسرش بدرفتاری کند زن می تواند در صورت اثبات سوء معاشرت و بدرفتاری مرد از دادگاه به صورت یک طرفه درخواست طلاق نماید.

در عمل اثبات سوء معاشرت یا بدرفتاری در دادگاه از سوی زن کمی سخت است.چون معمولا مرد نه  تنها بد رفتاری ادعایی زن را تایید نمی کند بلکه به کلی آن را انکار می کند.

اگر مرد در گذشته با زن بد رفتاری یا سوء معاشرت کرده باشد زن می تواند درخواست طلاق کند؟

قاعده کلی این است که وقتی حقی ایجاد می شود تا وقتی که آن حق از سوی صاحب حق ساقط نشده باشد به قوت خود باقی است از این رو اگر زن بدرفتاری یا سوء معاشرت مرد ولو مربوط به گذشته را بتواند ثابت کند می تواند به این دلیل درخواست طلاق نماید.

زن چگونه می تواند بد رفتاری یا سوء معاشرت مرد را ثابت کند؟

در توضیح این موضوع باید گفت غالبا آنچه که در دادگاه ها از سوء معاشرت و بد رفتاری مرد به عنوان دلیل بدرفتاری می پذیرند ضرب و شتم یا جرح منتهی به بیش از خمس دیه است.یعنی اگر ضرب و شتم یا جرح وارده منجر به تعلق بیش از یک پنجم دیه انسان کامل باشد بعنوان دلیل بدرفتاری یا سوء معاشرت نسبت به زن می پذیرند.

البته دایره سوءمعاشرت و بدرفتاری را نباید محدود به رفتارهای خشن فیزیکی نمود چه بسا تحقیر مکرر زن از سوی مرد در محافل خانوادگی یا دوستان و…نیز می تواند از دلایل سوء معاشرت یا بدرفتاری تلقی شود. تمام مصادیق سوءمعاشرت یا بدرفتاری مرد نسبت به زن با توجه به عرف به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده به موضوع خواهد بود.

گواهی پزشکی قانونی که متعاقب معرفی زن از سوی دادسرا به این مرکز صادر می گردد در کنار شهادت شهود از دلایل اثباتی برای نتیجه گرفتن در دعوی است.

یک شاهد به همراه سایر قراین و امارات از جمله گواهی پزشکی قانونی و احیانا گزارش ضابطین قضایی یا ماموران کلانتری که با انجام تحقیقات محلی توام است از دلایل کافی برای اثبات این دعوی است.

وقتی حکم محکومیت شوهر به جرم ایراد ضرب و شتم و یا جرح صادر گردید زن می تواند با استناد به این حکم از دادگاه خانواده درخواست طلاق نماید.

ممکن است این سوال مطرح شود که باید و حتما حکم محکومیت وجود داشته باشد تا بتوان درخواست طلاق به علت سوءمعاشرت یا بدرفتاری از دادگاه خواست؟

در پاسخ باید گفت در عمل با توجه به انکار زوج دادگاهها ناچار هستند ابتدا اصل وقوع نزاع و درگیری بین زوجین را احراز کنند و لازمه این احراز، رسیدگی به موضوع در دادگاه جزایی و صدور حکم محکومیت مرد به جرم ایراد ضرب و جرح یا شتم زن توسط مرد است.

البته در قانون گفته نشده که بایستی چنین حکمی از سوی دادگاه کیفری صادر شده باشد بعد دادگاه خانواده اجازه دارد به درخواست طلاق زن به علت سوءمعاشرت یا بدرفتاری رسیدگی و حکم کند بلکه اگر در دادگاه خانواده از طرق دیگری مانند اقرار صریح یا ضمنی شوهر و یا گواهی فرزندان مشترک به صحت ادعای زن پی برد می تواند حکم به طلاق به علت سوءمعاشرت یا بدرفتاری مرد بدهد.

در این مقاله به موضوع درخواست طلاق به علت سوءمعاشرت یا بدرفتاری مرد نسبت به زن پرداختیم در مقالات بعدی در بحث طلاق به درخواست زن به سایر موارد یاد شده خواهیم پرداخت.

چنانچه سوال یا نظری در خصوص این مقاله داشته باشید می توانید با ما در زیر همین مقاله یا درقسمت پرسش و پاسخ مطرح یا در میان بگذارید.