درخواست طلاق از طرف زن درصورت بجا نیاوردن سایر حقوق واجب زن

در این مقاله به بررسی طلاق از طرف زن می پردازیم.

اگر شوهر علاوه بر مواردی که در بحث ضرورت پرداخت نفقه بیان کردیم سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر اجرای این حقوق ممکن نباشد زن می تواند درخواست طلاق نماید.

منظور از سایر حقوق واجبه زن چیست؟

عبارت سایر حقوق واجبه زن کنایه از نزدیکی جنسی است.

شوهر باید آن گونه که طبیعت و وضعیت مزاجی زن می طلبد خواسته جنسی زن را برآورده نماید همانطور که زن مکلف به این تکلیف است.

آیا این شرط برای درخواست طلاق از طرف زن ناظر به آینده است یا شامل گذشته هم می شود؟

انجام ندادن وظیفه خاص زناشویی از سوی شوهر برخلاف سایر موارد مثل سوء رفتار مرد یا ندادن نفقه ناظر به آینده است.

منظور اینکه اگر در گذشته مرد به این تکلیف خود عمل نکرده باشد ملاک درخواست طلاق از طرف زن به علت بجا نیاوردن حق مذکور نیست بلکه این موضوع مربوط به آینده است.

یعنی وقتی دادگاه به این دلیل حکم طلاق خواهد داد که برایش محرز شود که مرد نمی خواهد یا قادر نیست این خواسته و حق زن را بجا بیاورد و اجبار وی به این امر نیز ممکن نباشد.

به عبارت بهتر اینکه بر دادگاه ثابت شود مرد در آینده نیز حاضر به انجام این تکلیف نیست و ادامه وضعیت موجود بقاء و تداوم زناشویی را دچار اختلال می کند.

بنابراین اگر در گذشته برای مدتی مرد با همسرش رابطه خاص زناشویی نداشته مبنا و معیار این درخواست نخواهد بود بلکه این موضوع مربوط به حال و آینده است.

پس هرگاه شوهر از نزدیکی جنسی با زن خود امتناع نماید زن می تواند به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به علت عسر و حرج و مشکلات ناشی از این عدم برقراری رابطه از دادگاه درخواست طلاق نماید.دادگاه هم بعد از رسیدگی و شنیدن دفاعیات شوهر و حاضر نشدن وی به انجام وظیفه زناشویی یاد شده حکم طلاق زن را صادر خواهد کرد.

از قانون اینطور برداشت می شود که

زن در صورتی می تواند درخواست طلاق به این علت بخواهد که مرد با میل و اراده خود حاضر به انجام این تکلیف نباشد(اعم از اینکه ناشی از ناتوانی جنسی باشد یا بدون دلیل خاص و کاملا ارادی باشد ) بنابراین اگر مرد به علت زندانی بودن نتواند با همسرش رابطه خاص زناشویی داشته باشد مشمول این موضوع نخواهد بود.

البته در سالهای خیلی دور و در گذشته نمونه آراء قضایی دیده شده که حتی به علت زندانی بودن هم چون این حق زن وفاء نشده حکم طلاق صادر شده است.

متاسفانه در عمل از این موارد امروزه در جامعه ما زیاد دیده می شود.

تبلیغ انواع قرص های تقویت جنسی در شبکه های ماهواره ای و سایر رسانه های دیداری و شنیداری حکایت از وجود و شیوع این معضل است که ظاهرا بخش اعظمی از دلایل وجود این وضعیت به آب و هوای مسموم شهرها و کیفیت نامساعد تغذیه بر می گردد.

شخصا در بین مراجعانی که داشتم وقتی علت سردی رابطه زناشویی را جویا شدم

به این موضوع و سرد مزاجی طرف مقابل اشاره داشتند و این موضوع در هر دو جنس مرد و زن متاسفانه مشاهده شده است.

در این مقاله به درخواست طلاق از طرف زن به علت عدم ایفاء سایر حقوق واجبه زن از سوی مرد پرداختیم.