دیوان عدالت اداری

تبصره ۴ ماده‌ ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

تبصره ۴ ماده‌ ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری چه می گوید؟ این تبصره که در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تصویب و به قانون دیوان عدالت اداری الحاق شده است ، برخلاف روال سابق می گوید اگر کسی می خواهد علیه تصمیمات ، اقدامات و…. یکی از دستگاهها و ادارات دولتی موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح کند مستقیما نمی تواند به دفترخدمات قضایی مراجعه کند و شکایت خود را برای رسیدگی و پیگیری در دیوان عدالت اداری ثبت کند بلکه بایستی ابتدا خواسته یا شکایت خود را در دستگاه یا اداره مربوطه مطرح کند

ادامه مظلب...