23 اردیبهشت 1397

جلسه دادرسی

در این مقاله به پاره ای از نکات کاربردی که در جلسات دادرسی کیفری باید رعایت نماییم می پردازیم. علت نگارش مقاله حاضر ناشی از تجربه ای است که روز گذشته در جریان رسیدگی به پرونده ای که سمت وکیل شاکی را داشتم و متاسفانه بعد از سالها وکالت با برخورد نادرست وخارج از اصول و آداب دادرسی قاضی پرونده نسبت به تمام اطراف پرونده مواجه شدم می باشد و با طرح نکات کاربردی زیر قصد دارم شما خواننده و مخاطب محترم را از توجه به نکات ضروری و رعایت آن پیش از حضور در جلسه دادرسی چه در مقام

ادامه مظلب...