4 شهریور 1396

وکالت بلاعزل

َدر این مقاله به وکالت بلاعزل و نحوه فسخ آن می پردازیم وکالت از جمله عقودِ معینى است که شرایط و آثارِ آن در مواد ۶۵۶ الى ۶٨٣ قانون مدنى به تفصیل بیان شده است. منظور از عقود معین،عقودی است که نام ،قواعد و احکام آن در قانون بیان شده است مانند عقد بیع یا عقد اجاره در مقابل عقود غیرمعین قراردارند که ویژگی یاد شده برای عقود معین را ندارند یعنی در قانون نام و احکام و قواعد مشخصی برای آن تعیین نشده اند مانند قرارداد سرمایه گذاری در یک کار مشترک با شرایط خاصی. از طرفی عقود از

ادامه مظلب...