31 تیر 1396

کفیل یا ضامن کیست و چه وظایفی دارد؟

کفیل یا ضامن کیست و چه وظایفی دارد؟

در این مقاله به موضوع کفیل یا همان ضامن می پردازیم یکی از موضوعاتی که ممکن است در طول زندگی با آن مواجه شویم بحث درخواست از کسی برای اینکه کفیل ما شوند یا بالعکس دیگران از ما بخواهند که کفیل یا ضامن آنها شویم. مواقعی بعضا در طول زندگی ما پیش می آید که بنا به دلیلی به عنوان متهم گذرمان به دادگاه می افتد و در جریان پرونده ای تا رسیدگی نهایی قاضی رسیدگی کننده به پرونده آزادی ما را موقتا منوط به معرفی کفیل می کند.یعنی تا کسی را به عنوان ضامن معرفی نکنیم از آرادی ما

ادامه مظلب...