8 اسفند 1395

توقیف ملک با سند عادی

فروش مال بازداشتی

فروش مال بازداشتی در این مقاله به فروش مال بازداشتی می پردازیم منظور از اموال توقیفی و فروش اموال بازداشتی، اموالی است که به موجب احکام محاکم، دستور جلوگیری از نقل و انتقال آن ها صادر گردیده است.  وقتی کسی در مقام مدعی دعوایی را در دادگستری مطرح می کند و ادعای طلبی از کسی دارد به منظور رسیدن سریع به حق خود ممکن است از دادگاه درخواست توقیف اموال مدیون را بنماید.  این درخواست یا قبل از رسیدگی نهایی و در قالب تامین خواسته است و یا پس از صدور حکم و قطعیت رای و در زمان اجرای رای

ادامه مظلب...