اسفند ۲۵, ۱۳۹۹

مستثنیات دین ، اعسار

نظریه مشورتی منظور از عبارت – مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی– مندرج در تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مستثنیات دین) چیست🤔؟ این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم علیه قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص اینکه محکوم علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه میکند، مداخله کند. متن نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰  شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲  شماره پرونده: ح ۹۸-۳/۱-۶۴۲ منظور از عبارت – مازاد بر قیمت

ادامه مظلب...
  • ورود
  • ثبت نام