مهر ۱۳, ۱۳۹۹

آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی

برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر کسی محکوم به پرداخت مالی گردد در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم طبق ماده ۳ قانون مذکور بدهکار تا پرداخت بدهی زندانی می شود آیین نامه مذکور شرایط اجرای حبس را بیان نموده است

ادامه مظلب...
  • ورود
  • ثبت نام