طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه

نپرداختن نفقه و درخواست طلاق

در ادامه مباحث مربوط به طلاق چیست و طلاق به درخواست مرد و بیان موارد طلاق به درخواست زن به مبحث بعدی از موارد درخواست طلاق از طرف زن می پردازیم در مقاله قبلی گفتیم اگر مرد ناپدید شود با چه شرایط و چه تشریفاتی زن می تواند درخواست طلاق کند.

در این بخش به درخواست طلاق از طرف زن در صورت نپرداختن نفقه از طرف مرد می پردازیم .

طلاق به درخواست زن به علت نپرداختن نفقه از سوی مرد.

به موجب قانون، همینکه زنی به عقد دائم مردی درآمد،

مرد مکلف است در صورت تمکین زن نفقه او را پرداخت کند.

در بند اول شروط ضمن عقد،

عقدنامه های چاپی، صراحتا درج شده چنانچه بر دادگاه ثابت شود که مرد علیرغم تمکین زن شش ماه نفقه زن خود را نپرداخته است،

می تواند در صورت درخواست زن مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.

با درخواست طلاق از طرف زن به علت نپرداختن نفقه

و احراز این موضوع از سوی دادگاه حکم طلاق صادر می شود.

حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که:

صرف اثبات نپرداختن نفقه به مدت شش ماه کافی برای صدور حکم طلاق است یا خیر؟

سوال دیگری که غالباً مطرح می شود این است که:

آیا زن  باید حکمی در باب محکومیت شوهر مبنی بر نپرداختن نفقه داشته باشد تا بتواند بر اساس آن درخواست طلاق کند

یا همین که در جریان دعوی طلاق بتواند قصور شوهر در نپرداختن نفقه را ثابت کند کافی است؟

رویه دادگاه ها در این خصوص متفاوت است.

اکثر محاکم تا زمانی که زن حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه را نداشته باشد

و آن را به عنوان دلیل پیوست دادخواست طلاق خود نکند

از پذیرش دعوی طلاق به درخواست زن به این جهت امتناع می کنند

و رای به طلاق نمی دهند.

اما برخی از دادگاه ها هم هستند

که معتقدند قانون گذار صرف اثبات تخلف شوهر از پرداخت نفقه با وجود تمکین زن و احراز این موضوع درجریان دعوی طلاق به درخواست زن ناشی از ترک انفاق را کافی برای پذیرش دعوی طلاق به درخواست زن می دانند

و حکم به طلاق را صادر می کنند.

حال اگر زنی که درخواست طلاق به علت نپرداختن نفقه مطرح کرده است

و حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه را در اختیار دارد

طبعاً با توضیحاتی که داده شد راحت تر می تواند حکم طلاق بگیرد.

اما زنی که چنین حکمی ندارد

باید دعا کند با دادگاه و قاضی روبرو شود که حاضر باشد شخصا در جریان دعوی طلاق در خصوص نپرداختن نفقه از سوی شوهر تحقیقات لازم را انجام دهد.

غالبا در مواردی که شهود زن در دعوی طلاق یاد شده فرزند یا فرزندان مشترک زوجین باشند

دادگاه ها راحت تر دعوی طلاق بدون داشتن حکم محکومیت نفقه یاد شده را می پذیرند.

نکته مهمی که باید در دعوی طلاق از طرف زن به علت عدم پرداخت نفقه به آن توجه شود

موضوع عدم امکان وصول نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه است.

یعنی صرف صدور حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه به مدت شش ماه کافی برای صدور حکم طلاق به درخواست زن نیست بلکه پس از صدور حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه این حکم باید قطعی شود اجراییه هم صادر گردد و به علت عدم امکان معرفی مالی که متعلق به شوهر باشد اجرای حکم شدنی نباشد.

و در پایان باید اشاره کنم که اگر مرد در زمان درخواست صدور اجراییه و بعد از ابلاغ اجراییه محکومیت نفقه، آمد نفقه را پرداخت کرد غالب محاکم دیگر حکم طلاق صادر نمی کنند.

در این مقاله به طلاق از طرف زن به عات نپرداختن نفقه پرداختیم و به سایر موارد درخواست طلاق از طرف زن در مقالات آتی خواهیم پرداخت.